Zgoda pacjenta, a odpowiedzialność lekarza

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. 2005 nr 226 poz.1943 z póź. zm), zwana dalej „ustawą o zawodzie lekarza”: Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

Jest to przepis bardzo istotny z praktycznego punktu widzenia, gdyż wykonanie świadczenia  medycznego bez ważnej zgody pacjenta- z punktu widzenia prawa – zgoda pacjenta może być podstawą do  pociągnięcia lekarza do odpowiedzialności karnej. Zgodnie art. 192 Kodeksu karnego (Dz.U.2020.1444 t.j. z dnia 2020.08.25) Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Zabieg  wykonany bez uzyskania właściwej zgody stanowi także naruszenie dóbr osobistych pacjenta i  może być podstawą do wytoczenia przeciwko lekarzowi pozwu na drodze cywilnej.  

Czytaj również: Prawo sprzeciwu od orzeczenia lub opinii lekarza

Czym zatem jest owa zgoda pacjenta, jak i kiedy należy tę zgodę uzyskać, tak aby nie narażać  się ani na odpowiedzialność karną, ani cywilną? 

Zgoda pacjenta jest to, przejaw woli podobny do oświadczenia woli, które uregulowane jest w  Kodeksie cywilnym. Jak takie oświadczenie uzyskać? Odpowiedź nie będzie jednoznaczna,  gdyż polskie prawo nie przewiduje zasadniczo żadnej jednolitej procedury uzyskiwania od  pacjenta zgody. Jak jednak wynika z literalnego brzemienia przytoczonego powyżej zapisu  ustawy o zawodzie lekarza, zgoda musi być wyrażona przed przystąpieniem do badania lub  udzielenia innego świadczenia, a zatem można przyjąć, że to jest główna zasada dotycząca  udzielenia zgody na zabieg czy świadczenie. Zgoda udzielona przez pacjenta po zabiegu nie  ma mocy prawnej i de facto nie zwalnia lekarza od odpowiedzialności, z tym że warto  zaznaczyć, iż przestępstwo określone w art. 192 Kodeksu karnego ścigane jest na wniosek  pokrzywdzonego. Jeżeli zatem pokrzywdzony takiego wniosku nie złoży, to nie jest możliwe  wszczęcie postępowania karnego.  

Zgoda pacjenta, a obowiązki lekarza

Mając na uwadze zasadę autonomii pacjenta oraz prawo pacjenta do informacji określone w  ustawie o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2020.849 t.j. z dnia 2020.05.13) należałoby także przyjąć, że zgoda wyrażona przez pacjenta musi być świadoma, zaś na lekarzu  ciąży obowiązek udzielenia pełnej informacji o świadczeniu w sposób dla niego przystępny.  Nie można byłoby bowiem przyjąć, że osoba która nie zrozumiała co lekarz do niej mówi,  udzieliła świadomej zgody. Dlatego też lekarz informując pacjenta o planowanym badaniu,  zabiegu czy też innym świadczeniu powinien wziąć pod uwagę cechy osobiste pacjenta (jego  wiek, wykształcenie, pochodzenie etc.) tak, aby dostosować sposób przekazywania informacji do konkretnej osoby. Ponadto zgoda świadoma, to zgoda udzielona po uzyskaniu pełnej  informacji o planowanym świadczeniu, czyli także o możliwych powikłaniach i ryzykach, a  także o innych, alternatywnych formach leczenia. Trafnie w tym przedmiocie wypowiedział się  Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazując w orzeczeniu z dnia 19 lutego 2019 r., sygn. akt V  ACa 119/18: Zgoda pacjenta w rozumieniu art. 31 ust. 1 ustawy z 1996 r. o zawodach lekarza  i lekarza dentysty musi być zgodą „objaśnioną”, „poinformowaną”, a więc świadomie  akceptującą przez pacjenta zrozumiałe przezeń ryzyko dokonania zabiegu i przejęcie na siebie  tego ryzyka. Dopiero taka zgoda pacjenta wyłącza bezprawność interwencji lekarza. Sama  aprobata pacjenta dokonania zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu  przystępnej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w jurydycznym tego słowa  znaczeniu, a więc jako spełniająca wymogi art. 31 ust. 1 ww. ustawy, co z kolei skutkuje  uznaniem, że działanie lekarza w takiej sytuacji jest działaniem podjętym w warunkach  bezprawności. 

Czytaj również: Odpowiedzialność cywilna lekarza

Zgoda pacjenta na piśmie czy słowna?

Czy zgoda pacjenta musi zostać udzielona na piśmie? Nie zawsze. Zgoda może być wyrażona  ustnie bądź także w sposób dorozumiany. Przykładowo, jeżeli pacjent dostaje skierowanie na  pobranie krwi i z tym skierowaniem zgłasza się do placówki medycznej, aby je zrealizować,  wchodzi do odpowiedniego gabinetu, odsłania rękę do wykonania badania, to nie budzi  wątpliwości, iż pacjent wyraził zgodę na takie świadczenie. Gdyby pacjent nie chciał, aby  pobierano mu krew, po prostu na badanie by nie przyszedł.  

Kiedy jednak zgoda pacjenta powinna zostać wyrażona na piśmie? Mówi o tym art. 34 ustawy  o zawodzie lekarza, zgodnie z którym Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo  zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po  uzyskaniu jego pisemnej zgody. Choć ustawodawca nie przewidział żadnej sankcji za  niezachowanie pisemnej formy wyrażenia zgody przez pacjenta w sytuacji określonej powyżej,  warto mieć na uwadze, że niezachowanie pisemnej formy w takiej sytuacji wpływa następnie  negatywnie na sytuację procesową lekarza pod kątem dowodzenia swoich racji w ewentualnym  procesie cywilnym. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2006 r. OSP  2007/7-8/83: Niezachowanie pisemnej formy oświadczenia pacjenta wyrażającego zgodę na  zabieg operacyjny (art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza  dentysty – tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943) nie powoduje nieważności zgody. Skutki  niezachowania wymaganej formy określa art. 74 k.c. To zatem w interesie lekarza jest, aby  uzyskać, a następnie udokumentować uzyskanie ważnej zgody. 

Zgoda zbiorcza

Co równie istotne, przyjmuje się, iż nie jest dopuszczalne wyrażenie przez pacjenta tzw. zgody  zbiorczej czy zgody blankietowej. To, że pacjent zgadza się na pobyt w szpitalu nie oznacza,  iż zgadza się na wszelkie planowane zabiegi. Należy w takiej sytuacji zadbać, aby uzyskać od  pacjenta zgodę na każdy odrębny zabieg czy też świadczenie, oczywiście po uprzednim  udzieleniu kompleksowej informacji o świadczeniach. Takie stanowisko zajął chociażby Sąd Apelacyjny w Warszawie, wskazując w orzeczeniu z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt I ACa  751/10: Zgoda na określony rodzaj procedury nie oznacza automatycznej zgody na wszelkie  (nawet uzasadnione medycznie) poczynania lekarza. Lekarz powinien przed operacją, nie  będąc pewnym granic zabiegu, podzielić się swymi wątpliwościami z chorym i ewentualnie  uzyskać jego zgodę na potencjalne czynności. Niedopuszczalne jest uzyskiwanie od pacjenta  zgody blankietowej. 

Przeważnie zgodę pisemną pacjent wyraża na przygotowanych uprzednio przez podmiot  medyczny formularzach, których treść warto skonsultować z prawnikiem.  

Warto także zaznaczyć, że pacjent może cofnąć lub ograniczyć swoją zgodę, zaś lekarz  powinien decyzję pacjenta w takiej sytuacji uszanować.  

Czytaj również: Klauzula sumienia w ustawie o zawodach medycznych

Zgoda pacjenta udzielona tylko przez pacjenta?

Na koniec warto także zaznaczyć, że nie zawsze zgodę na badanie/świadczenie wyrażać będzie  bezpośrednio pacjent. Zgodnie z dalszym brzmieniem art. 32 ustawy o zawodzie lekarza: jeżeli  pacjent jest małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, wymagana jest zgoda  jego przedstawiciela ustawowego, a gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego lub  porozumienie się z nim jest niemożliwe – zezwolenie sądu opiekuńczego. (…) Jeżeli pacjent  ukończył 16 lat, wymagana jest także jego zgoda. Co równie ważne: jeżeli jednak małoletni,  który ukończył 16 lat, osoba ubezwłasnowolniona albo pacjent chory psychicznie lub upośledzony umysłowo, lecz dysponujący dostatecznym rozeznaniem, sprzeciwia się  czynnościom medycznym, poza zgodą jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna  faktycznego albo w przypadku niewyrażenia przez nich zgody wymagane jest zezwolenie sądu  opiekuńczego. Innymi słowy – wszelkie sytuacje konfliktowe rozstrzygać będzie sąd  opiekuńczy.  

Powyższe uregulowanie potwierdza założenie, że zgoda pacjenta musi być świadoma, a zatem  udzielona przez osobę zdolną do jej wyrażenia, która ma odpowiednie rozeznanie własnego  położenia oraz potrafi ocenić skutki wynikające z poddania się bądź odmowy poddania się  zabiegowi lekarskiemu. 

r. pr. Karolina Zdun 

Literatura

  1. Ustawa z dnia 5grudnia 1996r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty 2. Ustawa z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny 
  2. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
  3. Orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2006 r. OSP 2007/7-8/83 6. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 lutego 2019 r., sygn. akt V ACa  119/18 
  4. Orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. I ACa 751/10

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo