Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych

Choroba refluksowa przełyku (GERD) występuje powszechnie i może prowadzić do poważnych powikłań, w tym zwężenia przełyku oraz krwawienia z przewodu pokarmowego. W Polsce u około 34% pacjentów POZ stwierdza się objawy tego schorzenia.

Do czynników ryzyka GERD należą: nikotynizm, spożywanie alkoholu, wysokokaloryczna dieta oraz  brak aktywności fizycznej.  Klasyfikacja GERD obejmuje zespoły przełykowe oraz pozaprzelykowe. Postać przełykowa z nadżerkami błony śluzowej przełyku jest określana mianem nadżerkowego zapalenia przełyku (erosive esophagitis – EE). Z kolei, postać bez obecności nadżerek określana jest jako zespół objawowy GERD (nonerosive reflux disease – NERD). 

W przebiegu GERD obserwowane są zwężenia przełyku wymagające zarówno leczenia farmakologicznego, jak i endoskopowego w postaci zabiegów poszerzających jego światło. U chorych z przewlekle utrzymującymi się objawami GERD może dojść do rozwoju przełyku Baretta, będącego czynnikiem ryzyka raka gruczołowego przełyku. Rozpoznanie opiera się na endoskopii z biopsją i wymaga wdrożenia kontrolnych gastroskopii oraz leczenia metodami ablacyjnymi i/lub endoskopowej re- lub dyssekcji błony śluzowej. 

Diagnostyka GERD

Opiera się na stwierdzeniu charakterystycznych objawów, w tym zgagi i regurgitacji obserwowanych minimum dwa razy w tygodniu. W przypadku, gdy objawy są kłopotliwe, ich częstotliwość może być niższa niż dwa razy w tygodniu. Bóle w klatce piersiowej wymagają wstępnego różnicowania ze schorzeniami kardiologicznymi, aby rozpocząć diagnostykę gastrologiczną. W rozpoznaniu GERD pomocne mogą być kwestionariusze, na przykład kwestionariusz Carlssona lub skala ilościowej oceny objawów żołądkowo-jelitowych (Gastrointestinal Symptom Rating Scale – GSRS). U pacjentów z zespołami przełykowymi można zastosować test farmakologiczny z zastosowaniem przez 14 dni standardowej dawki inhibitora pompy protonowej (PPI). Przy czym należy pamiętać, że brak poprawy po PPI nie stanowi wykluczenia GERD. 

Wskazania do endoskopii w chorobie refluksowej przełyku

Endoskopia powinna być wykonana w sytuacji, gdy objawy GERD utrzymują się przewlekle lub nasilają mimo leczenia, występuje odynofagia lub dysfagia, stwierdzono niezamierzoną utratę masy ciała >5%, obecne są objawy krwawienia lub niedokrwistości z niedoboru żelaza, oraz gdy przewlekle utrzymują się wymioty. Poza tym, wskazaniami do endoskopii są: nieprawidłowości w badaniach obrazowych (guz, zwężenie lub owrzodzenie), podejrzenie zapalenia kwasochłonnego, infekcyjnego lub polekowego przełyku, oraz nawrót objawów GERD po interwencji endoskopowej lub chirurgicznej. Endoskopię należy wykonać również w celu przeprowadzenia skriningu w kierunku przełyku Barretta u chorych: > 50 roku życia, mężczyzn, rasy kaukaskiej oraz z nadwagą lub otyłością brzuszną. Obecność przełyku Barretta należy wykluczyć również u pacjentów z zapaleniem w stopniu C lub D po 2 miesiącach leczenia podwójną dawką PPI. Obecnie w diagnostyce GERD nie zaleca się rutynowego pobierania wycinków. Uzupełnieniem endoskopii może być 24-godzinna pH-metria śródprzełykowa, która pozwala na rozpoznanie nienadżerkowej postaci GERD.

Nowoczesne metody wspomagające diagnostykę GERD

Obecnie odchodzi się od tradycyjnych badań radiologicznych górnego odcinka przewodu pokarmowego w diagnostyce GERD, a wdraża się bezprzewodowe monitorowanie pH w przełyku za pomocą radiotelemetrycznej kapsułki Bravo. Wymaga ona implantacji urządzenia w rejonie przełyku podczas badania endoskopowego i wiąże się z dużymi kosztami zabiegu.

Trudności diagnostyczne zespołów pozaprzełykowych

GERD może wywoływać objawy u chorych z astmą, przewlekłym kaszlem lub zapaleniem krtani. W tych przypadkach należy przeprowadzić wnikliwe różnicowanie z innymi schorzeniami. Nie należy brać pod uwagę GERD jako przyczyny zmian w badaniu laryngoskopowym, jeśli nie nastąpi poprawa po leczeniu PPI. Endoskopia nie jest przydatnym badaniem w różnicowaniu przewlekłego kaszlu i zapalenia krtani związanych z GERD, ponieważ u ponad 50% chorych na GERD nie obserwuje się zmian nadżerkowych błony śluzowej przełyku. Przy występowaniu objawów pozaprzełykowych, bez typowych objawów GERD możliwe jest wykonanie pH-metrii z impedancją w celu monitorowania refluksu. 

Styl życia i dieta a choroba refluksowa przełyku

Podstawowym celem terapii GERD jest remisja objawów i wygojenie zmian zapalnych śluzówki, poprawa jakości życia oraz ograniczenie powikłań. Początkowo należy zaproponować modyfikację stylu życia i diety, oraz redukcję masy ciała u chorych z GERD i nadwagą lub otyłością. Objawy GERD mogą zaostrzać m.in. potrawy wysokotłuszczowe, owoce cytrusowe, soki owocowe i kwaśne napoje gazowane. Ponadto, negatywny wpływ na przebieg schorzenia ma palenie papierosów i spożywanie alkoholu. U pacjentów z GERD korzystna za to będzie dieta śródziemnomorska. Ponadto, zaleca się spokojne i regularne spożywanie posiłków w małych porcjach. Sugerowana aktywność fizyczna obejmuje umiarkowane i systematyczne ćwiczenia aerobowe. Pacjenci z GERD powinni unikać ćwiczeń w pozycji pochylonej, jazdy na rowerze stacjonarnym, podnoszenia ciężarów, oraz intensywnego treningu siłowego. Istotna jest również wystarczająca ilość snu oraz unikanie spożywania potraw na minimum 2 godziny przed snem. W opanowaniu objawów nocnych schorzenia pomocne może okazać się unikanie spania na prawym boku oraz uniesienie wezgłowia łóżka na wysokość 28 cm. 

Leki wpływające na przebieg GERD

U chorych leczonych farmakologicznie z innych przyczyn należy wziąć pod uwagę wpływ stosowanych preparatów na zaostrzenia choroby. Do leków obniżających ciśnienie w obrębie dolnego zwieracza przełyku (LES) zalicza się m.in. amitryptylinę, doksepinę, imipraminę oraz prometazynę, prochlorperazynę, ß2-mimetyki, teofilinę oraz diazepam. Zapalenie błony śluzowej mogą indukować bisfosfoniany, preparaty potasu, żelaza, doksycyklina, tetracyklina, oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne. Z kolei na wzrost produkcji kwasu solnego i zwolnienie perystaltyki żołądka mają wpływ blokery kanału wapniowego, ß-blokery oraz morfina i oksykodon.

Leczenie farmakologiczne choroby refluksowej przełyku

Przy epizodycznych objawach GERD stosuje się doraźnie preparaty alkalizujące i/lub blokery receptorów histaminowych H2 działających w żołądku oraz w przełyku. Wśród leków zobojętniających kwas solny wymienia się węglan wapnia oraz sole magnezu i glinu. Działają one szybko i krótkotrwale na objawy GERD, jednakże nie przyczyniają się do gojenia nadżerek śluzówki przełyku i nie zapobiegają powikłaniom. W celu redukcji objawów poposiłkowych GERD stosuje się dostępne bez recepty alginiany, zapobiegające cofaniu się treści pokarmowej do przełyku. Leki działające miejscowo w przełyku, zawierające m.in. kwas hialuronowy, przyspieszają gojenie powierzchownych nadżerek błony śluzowej przełyku poprzez tworzenie bariery ochronnej na jej powierzchni. Udowodniono dobrą skuteczność terapii łączącej te preparaty z PPI. Przy podejrzeniu współistnienia zaburzeń motoryki przewodu stosuje się prokinetyki, w tym: itopryd, cizapryd oraz metoklopramid. Itopryd jest obecnie najważniejszym prokinetykiem w terapii GERD i jej powikłań pozaprzełykowych, stosowanym także w terapii skojarzonej z PPI. Dawkowanie itoprydu wynosi 50 mg 3 razy dziennie 30 minut przed posiłkiem przez 8 tygodni. Metoklopramid może być stosowany jedynie do krótkotrwałego (do 5 dni) leczenia nudności i wymiotów. Cizapryd jest zalecany jedynie w gastroparezie idiopatycznej i cukrzycowej.

Inhibitory pompy protonowej w terapii GERD

 Inhibitory pompy protonowej (PPI) i mogą być stosowane w terapii skojarzonej. PPI cechują się lepszą skutecznością niż blokery H2, a także dobrą tolerancją. Objawy niepożądane PPI to m.in. biegunki, nudności, bóle brzucha.  Doustna aplikacja leku powoduje w ciągu kilku minut ustąpienie zgagi i pieczenia. Leczeniem z wyboru redukującym objawy GERD i zmiany zapalne w przełyku, jest 8-tygodniowa terapia PPI w standardowej dawce. Podwójna dawka jest stosowana w przypadku refluksu kwaśnego potwierdzonego w badaniu pH-metrycznym. PPI mogą być stosowane przewlekle, za pomocą najmniejszej skutecznej dawki lub w terapii przerywanej w okresie remisji objawów, u chorych z nadżerkową postacią GERD. Leczenie przerywane jest zalecane u młodych bez innych schorzeń z łagodnym zapaleniem nadżerkowym przełyku. W przypadku NERD czas leczenia PPI wynosi 4 do 8 tygodni i należy stopniowo redukować dawkę do najniższej skutecznej lub wdrożyć blokery H2. W objawach epizodycznych zaleca się wówczas alginiany lub leki działające miejscowo. Po dłuższym okresie leczenia może wystąpić „efekt odbicia”, który można zminimalizować poprzez stopniową redukcję dawki PPI i zastosowanie blokerów H2. 

Czas leczenia inhibitorami pompy protonowej

Wśród wskazań do przewlekłego leczenia PPI wymienia się przełyk Barretta, ciężkie zapalenie przełyku (stopień C lub D w skali Los Angeles), eozynofilowe zapalenie przełyku oraz postać NERD choroby refluksowej przełyku wrażliwe na PPI. Wskazaniem do krótkotrwałego leczenia PPI są eozynofilowe zapalenie przełyku oraz stopnia A lub B w skali Los Angeles. W przypadku choroby refluksowej opornej na leczenie PPI zaleca się zaprzestanie farmakoterapii i wdrożenie dalszej diagnostyki. 

Nawroty GERD i postać pozaprzełykowa GERD

Nawroty GERD obserwowane są u ok. 80% chorych i, w przypadku uporczywości objawów, wymagają one powtórnej terapii PPI. PPI powinny być wówczas stosowane raz dziennie, 30-60 minut przed pierwszym posiłkiem. W przypadku zaburzeń snu na tle GERD dawkę można podzielić na dwie lub przyjmować lek o innej porze. Dekslanzoprazol umożliwia dawkowanie PPI niezależnie od posiłku. Przy braku poprawy można zastosować podwójną dawkę PPI. U pacjentów z pozaprzełykowymi objawami GERD po wnikliwej diagnostyce różnicowej (laryngologicznej, alergologicznej oraz pulmonologicznej), stosuje się podwójną dawkę PPI przez 4 tygodnie. U kobiet w ciąży z objawami GERD zaleca się modyfikację diety, alginiany, blokery H2 i jeśli pomimo leczenia dolegliwości utrzymują się – wdraża się PPI.

Choroba refluksowa przełyku oporna na leczenie

Do przyczyn braku odpowiedzi na leczenie PPI należą: brak stosowania się do zaleceń lub choroby współistniejące, w tym: zapalenie przełyku eozynofilowe lub  indukowane lekami, zaburzenia opróżniania żołądka i zaburzenia czynnościowe (zgaga czynnościowa i nadwrażliwość na refluks), oraz czynniki psychologiczne. W przypadku utrzymywania typowych objawów GERD podczas przyjmowania PPI raz na dobę należy zalecić  zwiększenie dawki do 2 razy na dobę przez 8 tygodni. Jeśli nie nastąpi poprawa, pacjenta należy skierować do gastroenterologa celem wykonania diagnostyki m.in. w kierunku nadżerkowego zapalenia przełyku (EE) i  przeprowadzenia badań pH-metrycznych oraz ostatecznego ustalenia rozpoznania. 

Autor: dr n. med. Joanna Rasławska-Socha

Piśmiennictwo:

  • Gąsiorowska A, Janiak M, Waśko-Czopnik D, et al. Postępowanie u pacjentów z objawami choroby refluksowej przełyku – rekomendacje dla lekarzy rodzinnych. Lekarz POZ. 2019;5(3):245-265.

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo