Odpowiedzialność cywilna lekarza

Wydawać by się mogło, że jeżeli postępowanie lekarza jest zgodne ze sztuką lekarską, to nie może rodzić jego odpowiedzialności na gruncie prawa cywilnego. Otóż nie zawsze. Zdarza się bowiem, iż lekarz nie popełni tzw. błędu lekarskiego, a mimo to poniesie odpowiedzialność cywilną. Dla wyjaśnienia tej kwestii posłużmy się przykładem z praktyki sądowej.

Przykład z sali sądowej

Odpowiedzialność cywilna lekarza, czym skutkuje? Otóż przed Sądem Okręgowym w Poznaniu toczyło się postępowanie sądowe,  którego ustalony w sprawie stan faktyczny przedstawiał się następująco [1]. Pozwana (lekarz dentysta) przeprowadziła u pozwanej (pacjentki) w marcu  2013 r. leczenie kanałowe, w trakcie którego ułamał się fragment narzędzia  dentystycznego i pozostał w kanale zęba, czego pozwana nie zauważyła. Pozwana odbudowała koronę zęba i zakończyła jego leczenie. Przed podjęciem leczenia  pozwana poinformowała powódkę, że w wyniku leczenia kanałowego ząb będzie  martwy. Natomiast niepoinformowana powódki o innych możliwych następstwach i powikłaniach tego leczenia, a w szczególności o możliwości ułamania się w kanale  zęba końcówki narzędzia dentystycznego. W 2016 roku z uwagi na dolegliwości ze  strony leczonego kanałowo zęba powódka skorzystała z konsultacji dwóch innych  lekarzy dentystów. Wykonane zdjęcie rentgenowskie ujawniło pozostawiony w kanale  zęba fragment narzędzia dentystycznego. Zgodnie z zaleceniem lekarskim ząb ten został pozwanej usunięty. Opiniujący w sprawie biegły sądowy stwierdził, iż leczenie  kanałowe zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki, a złamanie się końcówki  narzędzia jest rzadkim powikłaniem, które mieści się w ryzyku zabiegu. W jego opinii  ułamany fragment narzędzia dentystycznego mógł być usunięty w drodze  odpowiedniego leczenia specjalistycznego i przed podjęciem próby takiego leczenia  ekstrakcja zęba nie była bezwzględnie konieczna.  

Czytaj również: Warunki odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej na gruncie prawa karnego

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, a ich odpowiedzialność cywilna

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd rozważył, czy w niniejszej sprawie ziściły się przesłanki odpowiedzialności deliktowej pozwanej wynikające z art. 415  kodeksu cywilnego [2] i wskazał, iż zgodnie z ww. przepisem i ogólnymi zasadami  prawa cywilnego, za przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej w nim  uregulowanej uznaje się:

  1. bezprawny i zawiniony czyn danej osoby fizycznej;
  2. szkodę;
  3. związek przyczynowy między zdarzeniem a szkodą.

Zdaniem Sądu, aby  jakieś zachowanie mogło być uznane za zawinione, musi być przede wszystkim  bezprawne. Sąd przytoczył treść art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach  lekarza i lekarza dentysty [3] i uznał, iż przeprowadzone w sprawie dowody nie  pozwalają przypisać pozwanej naruszenia tego przepisu, w szczególności w postaci  błędu w sztuce, albowiem niezauważone ułamanie się końcówki narzędzia  dentystycznego w kanale zęba jest wprawdzie zdarzeniem niepożądanym, ale mieści  się w ryzyku leczenia kanałowego. 

Nadto Sąd powołał się na treść art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o  zawodzie lekarza i lekarza dentysty [4] i wskazał, iż pozwana nie udzieliła powódce  informacji przewidzianych w ww. przepisie, a w szczególności nie poinformowała  powódki o możliwym powikłaniu, tj. o możliwości niezauważonego ułamania się  końcówki narzędzia dentystycznego podczas leczenia kanałowego i jej  pozostawienia w kanale zęba. Zatem – zdaniem Sądu – pozwana dopuściła się  naruszenia tego przepisu i było to niewątpliwie naruszenie zawinione, gdyż było  wynikiem co najmniej niezachowania staranności wymaganej od niej jako lekarza.  Stąd też udzielona przez powódkę zgoda na leczenie nie była zgodą uświadomioną i  była bezskuteczna. Niemniej jednak Sąd ustalił, iż naruszenie ww. przepisu przez  pozwaną nie pozostawało w związku przyczynowym ze szkodą (koszt implantu) i  krzywdą (cierpienia związane ze stanem zapalnym, jaki się wytworzył w leczonym  kanałowo zębie oraz usunięciem zęba). Dalej Sąd wyjaśnił, iż nie było podstaw do  przyjęcia, że gdyby pozwana wypełniła swój obowiązek informacyjny, powódka nie  zdecydowałaby się na leczenie kanałowe. Przeciwnie, z zeznań powódki wynikało,  że i tak zgodziłaby się na to leczenie. Stąd też nawet gdyby pozwana wypełniła swój  obowiązek informacyjny, do szkody i tak by doszło, co wykluczało istnienie związku  przyczynowego. Wobec powyższego – zdaniem Sądu – brak było podstaw do  przypisania pozwanej odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego.  

Czytaj również: Procedura przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody

Prawa pacjenta

Niemniej jednak orzekający w sprawie Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał, iż  ziściły się przesłanki odpowiedzialności pozwanej wynikające z art. 4 ust. 1 ustawy z  dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta [5]. Stąd też przyjmując, iż doszło do naruszenia prawa powódki do wyrażenia uświadomionej  zgody na leczenie Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 12 września 2018 r.  wydanym w sprawie sygn. akt: XIV C 400/17: 

  1. nakazał pozwanej I.W. przesłanie na adres powódki w terminie 14 dni od  uprawomocnienia się wyroku własnoręcznie podpisanego oświadczenia o  treści: „Przepraszam Panią K.B. za niedochowanie obowiązku informacyjnego  przy udzielaniu jej świadczeń medycznych w marcu 2013 r.”; 
  2. zasądził od pozwanej I.W. na rzecz powódki K.B. 3.500 (trzy tysiące pięćset)  zł. z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 22 lipca 2017 r. do dnia zapłaty; 3. w pozostałym zakresie powództwo oddalił; 
  3. zasądził od pozwanej na rzecz powódki 721,15 zł tytułem zwrotu kosztów  procesu.

Odpowiedzialność cywilna

Zatem na tytułowe pytanie w przedmiocie możliwości poniesienia  odpowiedzialności cywilnej, w przypadku przeprowadzenia leczenia zgodnie ze  sztuką medyczną należy odpowiedzieć twierdząco. Brak bowiem przesłanek  odpowiedzialności deliktowej (za błąd w sztuce) nie wyklucza odpowiedzialności z  tytułu zawinionego naruszenia praw pacjenta. Oczywiście w takim przypadku muszą  zostać spełnione przesłanki tejże odpowiedzialności.  

W przedmiocie realizacji przez lekarza obowiązku informacyjnego i  uzyskiwania uświadomionej zgody od pacjenta należy zwrócić uwagę na istotną  kwestię. Otóż to na lekarzu – w przypadku sporu sądowego – spoczywa obowiązek  udowodnienia, że wypełnił wobec pacjenta obowiązek informacyjny.  

Jak prawidłowo realizować lekarski obowiązek informacyjny i jak zabezpieczyć  się przed ewentualnymi roszczeniami w tym zakresie ze strony pacjentów?  Odpowiedź na te pytania to już temat następnego artykułu.

r. pr. Alicja Chudziak


1. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12 września 2018 r., sygn. akt: XIV C 400/17,  www.orzeczenia.ms.gov.pl

2. Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

3. Art. 4. Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy  medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób,  zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością. 

4. Art. 31 ust. 1. Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi  przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach  diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo  zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. 

5. Art. 4 ust. 1. W razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu  odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego.

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo