Lekarz, jako świadek w sądowych sprawach cywilnych

Każdego roku przed sądami cywilnymi wszczynanych jest (szacunkowo) około kilku tysięcy spraw dotyczących tak zwanych „błędów medycznych”, a więc związanych z zarzucanym nienależytym udzieleniem świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów. W wielu z tych postępowań w charakterze świadków występują lekarze lub inne osoby wykonujące zawody medyczne. Zdarza się również, że osoby działające w sektorze ochrony zdrowia wzywane są do składania zeznań w charakterze świadków (czy to formie ustnej czy pisemnej) w innych rodzajach spraw cywilnych.

Otrzymawszy wezwanie na rozprawę w sprawie cywilnej lekarz często  zwraca się do nas z pytaniami, czy mimo wiążącej ich tajemny zawodowej powinni udzielać  odpowiedzi na pytania zadawane przez sąd lub strony. Pojawiają się także pytania o to, czy lekarze  mogą składać zeznania przed sądem w sprawach dotyczących swoich pacjentów lub czy mają w ogóle  obowiązek stawić się w sądzie.  

W treści tego artykułu postaramy się udzielić odpowiedzi na najpopularniejsze pytania dotyczące  tajemnicy zawodowej na przykładzie lekarza wezwanego do złożenia zeznań w charakterze świadka w  postępowaniu cywilnym. 

Czytaj również: Klauzuli dobrego samarytanina, a odpowiedzialność lekarzy

Jak przebiega składanie zeznań? Czy świadek musi stawić się w sądzie?  

Kodeks postępowania cywilnego (dalej, jako „kpc”) regulujący postępowanie przed sądem cywilnym  stanowi, że sąd może wezwać świadka do stawiennictwa na rozprawie, celem złożenia zeznań ustnie  (art. 271 § 1 i § 2 kpc) lub może postanowić o złożeniu zeznań na piśmie (art. 271(1) kpc).  

W pierwszym z wymienionych przypadków osoba wezwana powinna pojawić się w sądzie w miejscu  i terminie wskazanym przez sąd w przesłanym wezwaniu (które powinno obejmować pouczenie). W  trakcie rozprawy świadek składa zeznanie odpowiadając na pytania zadawane przez sąd i strony i/lub  ich pełnomocników. Przed złożeniem zeznań lub w trakcie ich składania sąd może odebrać od świadka  uroczyste przyrzeczenie dotyczące składania zeznań w sposób szczery i zgodny z wiedzą świadka (art.  268 kpc). Jeśli sąd wezwie kilku świadków kolejność ich przesłuchiwania oznaczy sędzia  przewodniczący. Przy czym, świadkowie, którzy nie złożyli jeszcze zeznań, nie mogą być obecni przy  przesłuchaniu innych świadków (art. 264 kpc).  

Co ważne, w razie nieusprawiedliwionej nieobecności świadka, sąd skaże świadka na grzywnę, po czym  wezwie go powtórnie, a jeśli świadek znów się nie stawi, sąd ponownie skaże go na grzywnę  i może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie do sądu (274 § 1 kpc). Podobnie sąd postąpi w  przypadku nieuzasadnionej odmowy złożenia zeznań lub przyrzeczenia. Niezłożenie zeznań lub  przyrzeczenia bez uzasadnionej przyczyny będzie się wiązać z nałożeniem grzywny na świadka.  W odniesieniu do takiego zachowania sąd może zastosować również areszt (art. 276 § 1 i § 2 kpc).  

W przypadku zobowiązania do złożenia zeznań na piśmie świadek wraz wezwaniem otrzyma wzór  oświadczenia o złożeniu przyrzeczenia, postanowienie sądu oraz listę pytań, na które świadek  powinien udzielić odpowiedzi. Przy tym, świadek powinien udzielić odpowiedzi osobiście bez wpływu  innych osób, a w szczególności stron postępowania i ich pełnomocników. Dokumenty sporządzone (i  podpisane) w odpowiedzi na takie wezwanie przesyła się listem poleconym Poczty Polskiej na adres  sądu lub składa się osobiście na biurze podawczym sądu. 

Również w przypadku zeznań na piśmie, w razie nieusprawiedliwionej odmowy ich złożenia sąd skaże  świadka na grzywnę, po czym wezwie go powtórnie do złożenia zeznań. Jeśli świadek jeszcze raz nie  wykona swojego obowiązku, sąd ponownie skaże go na grzywnę i może zarządzić jego przymusowe  sprowadzenie do sądu (274 § 1 kpc w zw. z art. 271(1) kpc). 

Czytaj również: Odpowiedzialność cywilna lekarza

Czy lekarz zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące sprawy i  pacjenta?  

Co do zasady świadek jest zobowiązany do złożenia zeznań, co obejmuje udzielenie odpowiedzi na  wszystkie pytania sądu i stron. Przepisy postępowania cywilnego przewidują od tej zasady pewne  wyjątki. Na przykład, małżonkowie stron, ich rodzice, dzieci (w tym przysposobione), wnuki i  rodzeństwo, a także teściowie stron oraz rodzeństwo ich małżonków mają prawo odmówić składania  zeznań w charakterze świadków. Odmowa zeznań przez te osoby nie jest dopuszczalna jedynie w  niektórych sprawach np. w sprawach między rodzicami a dziećmi (art. 261 § 1 kpc).  

Jednym z wyjątków od powyższej zasady jest również prawo odmowy odpowiedzi na pytanie, jeżeli jej  udzielenie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej (art. 261 § 2 kpc).  

Przy czym, lekarz powinien ocenić, czy odpowiedź naruszy tajemnicę lekarską też czy nie w odniesieniu  do każdego z zadanych pytań, a nie ogólnie np. w odniesieniu do tematyki rozpoznawanej przed sądem  sprawy. Lekarz nie dysponuje bowiem prawem odmowy złożenia zeznań ze względu na obowiązującą  go tajemnicę lekarską, a jedynie prawem odmowy odpowiedzi na konkretne pytania.  

Zatem, w przypadku kierowanych do świadka – lekarza ogólnych pytań dotyczących na przykład zasad  postępowania z pacjentami lub reguł wystawiania zaświadczeń lekarskich, brak jest podstaw do  odmowy udzielenia odpowiedzi z powołaniem się na tajemnicę lekarsk.

Czytaj również: Procedura przyjęcia pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody

Jak rozumieć tajemnicę zawodową i tajemnicę lekarską?  

Tajemnica zawodowa dotyczy wiadomości uzyskanych przez daną osobę w związku z wykonywaniem  określonego zawodu. Jednym z jej rodzajów jest tajemnica lekarska – uregulowana w art. 40 ustawy o  zawodzie lekarza i lekarza dentysty, a w szczególności w jej ustępie pierwszym.  

Przepis ten stanowi, że Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z  pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.  

Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywający na lekarzu dotyczy zatem informacji związanych z  konkretnym pacjentem, które lekarz uzyskał w związku z wykonywaniem swoich zawodowych  czynności. W szczególności chodzi o informacje w kwestiach leczenia pacjenta, jego diagnostyki, stanu  zdrowia, objawów choroby, treści dokumentacji medycznej danego pacjenta, przebiegu wizyt  lekarskich itd. Nie ma przy tym znaczenia, czy informacje te lekarz pozyskał w sposób zgodny czy  niezgodny z przepisami, czy zostały one uzyskane celowo czy też przypadkowo (np. lekarz usłyszał  rozmowę prowadzoną przez pacjenta), bezpośrednio od pacjenta czy od osoby trzeciej (np. lekarz  uzyskał informacje na temat pacjenta od jego małżonki obecnej podczas wizyty), ustnie od pacjenta  czy w wyniku lektury jego dokumentacji medycznej. Przyjmuje się również, że tajemnica ta nie  obejmuje wyłącznie informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, ale powinna być  rozumiana szerzej i obejmować np. informacje o prywatnych sprawach pacjenta.  

Zatem, jeśli podczas składania zeznań przed sądem cywilnym, lekarz otrzyma pytania dotyczące  powyżej opisanych kwestii, może odmówić na nie odpowiedzi powołując się na tajemnicę zawodową,  to jest, tajemnicę lekarską. Jako podstawę prawną odmowy odpowiedzi na pytanie lekarz może wskazać przepisy art. 261 § 2 kpc (przepis odnoszący się do prawa odmowy odpowiedzi na pytania)  oraz art. 40 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (przepis o tajemnicy lekarskiej).  

Czytaj również: Prawo sprzeciwu od orzeczenia lub opinii lekarza

Czy tajemnica lekarska ma charakter absolutny? Czy lekarz może zostać zwolniony od jej  zachowania?  

Istnieje szereg sytuacji, w których lekarz nie ma obowiązku zachowania w tajemnicy informacji  związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu.  

Ustawa może nakazywać lekarzowi ujawnienie takich informacji. Na przykład, art. 27 ust. 1  ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi zobowiązuje  lekarza, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu  zakażenia lub choroby zakaźnej, niezwłoczne (nie później niż w ciągu 24 godzin) zgłoszenie tego  faktu właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu.  

Lekarz może ujawnić tajemnicę lekarską uprawnionym organom lub instytucjom, które,  działając na podstawie właściwych przepisów, zleciły mu przeprowadzenie badania lekarskiego  – na przykład wykonania opinii biegłego lekarza na zlecenie prokuratury w toku dochodzenia  lub śledztwa.  

Lekarz jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej, jeśli jej zachowanie  mogłoby powodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta lub innych osób. Ten  wyjątek może dotyczyć na przykład pacjenta cierpiącego na chorobę zakaźną.  

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy (po  uprzednim poinformowaniu o niekorzystnych dla pacjenta skutkach jej ujawnienia). Zdarza się,  że w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym pacjent zwolni lekarza od obowiązku  zachowania tajemnicy lekarskiej. W takim przypadku lekarz może udzielić odpowiedzi na  pytania dotyczące kwestii objętych tajemnicą (w zakresie udzielonego mu zwolnienia), bez  obawy o naruszenie wiążących go zasad etycznych i prawnych. Co bardzo istotne, lekarz nie  może podać do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację swojego  pacjenta, bez jego zgody.  

Lekarz może ujawnić tajemnicę zawodową, gdy zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych  informacji o pacjencie lekarzowi sądowemu lub, gdy istnieje konieczność przekazania  niezbędnych informacji o pacjencie innemu lekarzowi lub uprawionym osobom  uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń.  

W opisanych powyżej przypadkach ujawnienie tajemnicy może nastąpić wyłącznie w niezbędnym  zakresie.  

Lekarz jest związany tajemnicą również po śmierci pacjenta, chyba że zgodę na ujawnienie tajemnicy  wyrazi osoba bliska pacjenta (np. małżonek). Co istotne, osoba bliska wyrażająca zgodę na ujawnienie  tajemnicy może określić zakres jej ujawnienia. Przy tym, do powyższego zwolnienia nie może dojść jeśli ujawnieniu tajemnicy sprzeciwi się inna osoba bliska. Jeśli zaś pomiędzy osobami bliskimi dojdzie do  sporu o ujawnienie tajemnicy lub o zakres jej ujawnienia, zgodę na ujawnienie tajemnicy może wyrazić  sąd, w postępowaniu wszczętym na wniosek osoby bliskiej lub lekarza. Lekarz może wystąpić z  wnioskiem do sądu również w przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy osoba występująca o  ujawnienie tajemnicy lub sprzeciwiająca się jej ujawnieniu jest osobą bliską. Przy tym sąd, podobnie  jak osoba bliska, wyrażając zgodę na ujawnienie tajemnicy, może określić zakres jej ujawnienia. 

W przypadku, w którym pacjent za życia sprzeciwił się ujawnieniu tajemnicy lekarskiej, sąd na wniosek  osoby bliskiej może wyrazić zgodę na ujawnienie tajemnicy i określić zakres jej ujawnienia wyłącznie  jeżeli jest to niezbędne (i) w celu dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia, z tytułu śmierci  pacjenta albo (ii) dla ochrony życia lub zdrowia osoby bliskiej.  

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu masz pytania lub interesuje Cię opisane zagadnienie – zapraszamy  do kontaktu z naszym zespołem.  

Michał Misztal

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo