Gorączka u dzieci – rekomendacje – KOMPAS GORĄCZKA

Najnowsze wytyczne KOMPAS przedstawiają algorytm postępowania u dzieci z gorączką, będącą jedną z najczęstszych przyczyn wizyt w gabinecie lekarskim.  Diagnostyka różnicowa gorączki obejmuje szeroki zakres schorzeń – od samoograniczających się zakażeń wirusowych górnych dróg oddechowych po stany zagrażające życiu małego pacjenta.

Metody pomiaru temperatury ciała i wartości gorączki

Wynik pomiaru temperatury ciała uzależnia się od miejsca badania. Eksperci zalecają, aby u dzieci poniżej 4 tygodnia życia pomiar wykonywać pod pachą za pomocą termometru elektronicznego (norma 34,7-37,3°C, gorączka ≥ 37,4°C). Od 4 tygodnia życia do 5 roku życia – termometrem elektronicznym lub ciekłokrystalicznym pod pachą (norma jw.). Ewentualnie termometrem na podczerwień do ucha (norma 35,7-37,5°C, gorączka ≥ 37,6°C). U dzieci powyżej 5 roku życia rekomenduje się pomiar temperatury w ustach (norma 35,5-37,5°C, gorączka ≥ 37,6°C) lub do ucha. Pomiar temperatury w odbycie (norma 36,6-37,9°C, gorączka ≥ 38°C) wskazany jest  w przypadkach wątpliwych i wymagających podjęcia istotnych decyzji terapeutycznych, a przeciwwskazany jest u dzieci z neutropenią oraz noworodków i małych niemowląt ze względu na ryzyko urazu. Eksperci podkreślają, że pomiar temperatury na czole, niezależnie od rodzaju stosowanego termometru, może odbiegać od temperatury w odbycie. Nie powinien wpływać na decyzje odnośnie leczenia.

Czytaj również: Gorączka krwotoczna Ebola – czy należy się jej obawiać?

Gorączka u dzieci, a diagnostyka

Rozpoznanie gorączki opiera się na wieku dziecka i miejscu pomiaru. Przyjmuje się, że jest to temperatura ≥ 1°C powyżej normy dla danego rejonu ciała. Do 3 miesiąca życia gorączka występuje przy temperaturze ciała ≥ 38°C mierzonej w odbycie. Powyżej 3 miesiąca życia do 3 roku życia gorączka to temperatura w odbycie ≥ 38-39°C. Powyżej 3 roku życia gorączkę rozpoznaje się przy temperaturze ≥ 38°C w jamie ustnej. Jest zwykle niższa o 0,6°C od mierzonej w odbycie. Gorączkę określa się jako poważną, gdy temperatura przekracza 39°C.

Najczęstsze przyczyny gorączki u dzieci

Do przyczyn gorączki u dzieci należą przede wszystkim infekcje, rzadziej choroby autoimmunologiczne, nowotworowe, alergiczne, oraz odczyny polekowe i poszczepienne. Z kolei, gorączki o nieznanej przyczynie dotyczą ponad 30% przypadków. Poważne zakażenia bakteryjne u dzieci do 3 miesiąca życia — w tym zapalenia układu moczowego, opon mózgowo-rdzeniowych, płuc, czy  bakteriemia — mogą objawiać się jedynie gorączką. Od 3 miesiąca życia do 3 roku życia gorączka również może mieć z wiązek z poważnym zakażeniem. Jednak najczęściej jest objawem samoograniczających się schorzeń. Eksperci podkreślają, że poniżej 5 roku życia ma ona zwykle tło infekcyjne, a rzadziej niezakaźne. Zwracają także uwagę na znaczenie dokładnej diagnostyki tego stanu u dzieci z uwzględnieniem objawów towarzyszących.

Etiologia i klasyfikacja gorączek u dzieci

Wśród typów gorączek wymienia się między innymi gorączkę z objawami o uchwytnej lokalizacji (<1 tygodnia), będącą objawem infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych, układu pokarmowego, OUN, oraz chorób zakaźnych (świnka, ospa wietrzna) i autoimmunologicznych (np. choroba Kawasakiego). Kolejnym rodzajem są gorączki bez zlokalizowanych objawów (<1 tygodnia) mogące być objawem infekcji bakteryjnych, w tym sepsy i zakażeń dróg moczowych oraz wirusowych lub malarii, młodzieńczego zapalenia stawów lub odczynów polekowych i poszczepiennych. Przewlekła gorączka o nieznanej przyczynie (> 1 tygodnia) w 60-70% jest spowodowana infekcjami zlokalizowanymi (np. zapaleniem zatok obocznych nosa, wsierdzia, czy ropniem) lub uogólnionymi (wirusowymi – np. EBV, gruźlicą, brucelozą, czy chorobą kociego pazura), w 20% kolagenozami, a w 5% chorobami rozrostowymi, jak białaczka, chłoniaki, czy neuroblastoma. W 5-10% odpowiadają za to odczyny polekowe, choroby autoimmunologiczne, czy gorączka rzekoma.

Czytaj również: Fitoterapia w infekcjach górnych dróg oddechowych

Typy gorączki obserwowane u dzieci

Eksperci wyróżnili następujące rodzaje gorączek u dzieci: ciągłą, zwalniającą, okresową, hektyczną, codzienną, podwójną gorączką codzienną, falującą, nawracającą, powrotną, oraz okresową. W gorączce ciągłej, charakterystycznej dla duru brzusznego lub malarii, obserwuje się utrzymujące się podwyższenie temperatury ciała. Maksymalna amplituda to 0,4°C w ciągu 24 godzin. Zwykle bez towarzyszących deszczy, ani drżeń. W zwalniającej gorączce najczęściej spotykanej u dzieci i mającej związek z infekcjami wirusowymi i bakteryjnymi, dochodzi do spadku temperatury każdego dnia w zakresie nieprawidłowych wartości (amplituda 0,3-1,4°C). Okresowa gorączka występuje między innymi w malarii, chłoniaku, czy zapaleniu wsierdzia. Charakteryzuje się codziennym powrotem temperatury do normy w godzinach porannych ze szczytem po południu. Gorączka hektyczna o bardzo dużej amplitudzie (> 1,4°C) występuje w przebiegu choroby Kawasakiego lub infekcji bakteryjnych, w tym sepsy. Codzienna gorączka pojawia się każdego dnia i może być wywołana przez zarodźca malarii, a także infekcje wirusowe i bakteryjne. Podwójna gorączka codzienna wykazuje dwa skoki temperatury w ciągu doby. Do jej przyczyn należą między innymi leiszmanioza, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, jak również odczyny polekowe. Stopniowo wzrastająca temperatura, która utrzymuje się na wysokim poziomie, a po kilku dniach stopniowo spadająca do prawidłowych wartości określana jest mianem gorączki falującej. Może być spowodowana brucelozą. Nawracająca (okresowa) gorączka rozpoznawana jest w związku z trzema lub więcej incydentami gorączki w ciągu pół roku z 7-dniowymi okresami bez gorączki. Wśród jej przyczyn wymienia się infekcje wirusowe górnych dróg oddechowych, mononukleozę zakaźną, infekcje bakteryjne lub schorzenia autoimmunologiczne. Gorączka powrotna pojawia się nagle i napadowo, trwa 3 do 6 dni i towarzyszy jej wysoka temperatura (≥ 40°C). Jej charakterystyczną cechą są okresy remisji i może być skutkiem chorób odkleszczowych. Gorączka okresowa, obserwowana zwykle u dzieci poniżej 1 roku życia, może mieć związek z chorobami autoimmunologicznymi.

Leczenie gorączki

Wśród leków przeciwgorączkowych wymienia się ibuprofen, paracetamol oraz metamizol. Eksperci podkreślają, że paracetamol i ibuprofen wykazują podobne działanie przeciwgorączkowe. Ibuprofen działa przeciwzapalnie i posiada dobry profil bezpieczeństwa, gdy stosuje się go do 7 dni. Z tego względu dopuszcza się go do stosowania u dzieci od 3 miesiąca życia. Ibuprofen mogą przyjmować  matki karmiące, ponieważ do mleka przenika jedynie 1% przyjętej dawki leku.  Przeciwgorączkowo preparat powinien być przyjmowany w ilości 5-10 mg/kg m.c. na dawkę. U dzieci o masie ciała < 35 kg maksymalna dobowa dawka wynosi 30 mg/kg m.c., a przy masie ciała > 40 kg – maksymalnie 1600 mg/dobę w dawkach 400 mg co 6 godzin. Długotrwałe stosowanie ibuprofenu w dużych w dawkach może prowadzić do ostrego uszkodzenia nerek. Nie należy stosować tego preparatu w przebiegu ospy wietrznej i choroby Kawasakiego. Paracetamol stosuje się dawkach 15 mg/kg m.c. na dawkę doustnie lub doodbytniczo. Eksperci zalecają, aby stosowanie paracetamolu u dzieci poniżej 3 miesiąca życia było zawsze poprzedzone konsultacją lekarską. Paracetamol stosowany w adekwatnych dawkach rzadko prowadzi do działań niepożądanych. Ze względu na dużą popularność tego leku jest on jedną z najczęstszych przyczyn zatruć u dzieci poniżej 6 roku życia. Przedawkowanie skutkuje zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi, wątroby, hematologicznymi (małopłytkowością), hemolizą krwinek (przy niedoborach dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej), a także reakcje nadwrażliwości. Metamizol wykazuje silniejsze działanie przeciwgorączkowe niż paracetamol i zarazem porównywalne do ibuprofenu. Dawka doustna  metamizolu u pacjentów do 14 roku życia to 8-16 mg/kg m.c (średnio 10 mg/kg m.c.). Pojedyncza dawka 1000 mg  jest stosowana co 6 do 8 godzin u chorych od 15 roku życia, maksymalnie 4000 mg na dobę. Eksperci nie zalecają terapii łączonej, o ile u dziecka nie pojawia się uporczywy niepokój przed podaniem kolejnej dawki leku.

Drgawki gorączkowe u dzieci

W przebiegu gorączki często obserwuje się drgawki gorączkowe. Napady te najczęściej spotykanymi u dzieci w wieku od 6 miesięcy życia do 5 lat. Szczyt zapadalności na drgawki gorączkowe odnotowuje się w 18 miesiącu życia i dotyczą one zwykle chłopców.  Występują one w związku z gorączką niebędącą objawem infekcji OUN oraz wartościami temperatury powyżej 38°C. Jednakże napad drgawek może rozwinąć się w trakcie schorzenia przebiegającego z gorączką przed pojawieniem się wysokiej temperatury. Epizody drgawek pojawiają się głównie wczesnym wieczorem. Wśród objawów drgawek gorączkowych wymienia się: utratę przytomności, bladość lub zasinienie. Ponadto: trudności w oddychaniu, pianę w ustach, uogólnione lub ogniskowe drgania, oraz szarpnięcia kończyn. 70% przypadków napadów to drgawki gorączkowe proste nie wymagające hospitalizacji, a jedynie obserwacji np. na SOR, gdy dziecko jest w dobrej kondycji  i znana jest przyczyna infekcji.  Drgawki gorączkowe złożone, obserwowane w 30% przypadków, związane są między innymi z cechami ogniskowymi, napadami trwającymi ponad 10 minut, dwoma lub więcej nawrotami w ciągu doby, a nawet stanem padaczkowym. Leki przeciwdrgawkowe należy podać w przypadku objawów utrzymujących się powyżej 5 minut, obecności stanu padaczkowego i nawracających drgawek. Leczenie obejmuje preparaty przeciwgorączkowe oraz przeciwdrgawkowe, na przykład: diazepam w dawce 0,25 mg/ kg m.c. i.v. lub 0,5 mg/kg m.c. per rectum lub lorazepam w dawce 0,1 mg/kg m.c. i.v.

Autor:  dr n. med. Joanna Rasławska-Socha

Piśmiennictwo:

  • Doniec Z., Jackowska T., Sybilski A. i wsp.: Gorączka u dzieci – rekomendacje postępowania w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – KOMPAS GORĄCZKA. Fam Med. Prim Care Rev 2021, 23(1), doi: https://doi.org/10.5114/fmpcr.2021.102648.

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij „Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu medycyna.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz
logo